fbpx

Product

Project Baseline trong Quản lý dự án là gì?

Baseline trong dự án là một điểm tham chiếu cho một dự án. Baseline là phiên bản đã được phê duyệt của kế hoạch dự án, bao gồm lịch trình, ngân sách, và phạm vi công việc. Đây là điểm tham chiếu để so sánh và đo lường tiến độ dự án và kiểm soát những thay đổi trong quá trình thực hiện. Nó giúp quản lý dự án kiểm soát và quản lý sự thay đổi trong dự án.