fbpx

Business

Quản lý dự án tam giác sắt và Agile

Tam giác sắt truyền thống Quản lý dự án tam giác sắt có những ràng buộc được coi là “sắt”…

Lập kế hoạch hàng quý Agile

Tìm hiểu cách xây dựng phần mềm tuyệt vời bằng cách lập kế hoạch Agile dài hạn Cách lập kế…

OKRs: mục tiêu và kết quả

Khi bạn muốn đạt được điều gì đó, bất cứ điều gì, mong muốn của bạn đều dựa trên một…

Quản lý danh mục đầu tư theo Agile& Lean (Porfolio)

Tóm tắt: Quản lý danh mục đầu tư theo Agile là một cách tiếp cận nhanh để quản lý danh…

Bước 1: Sử dụng bút Pernament và thước để kẻ Kanban Board hoặc Scrum Board Lưu ý: Bút khó xóa,…