fbpx

Mô hình làm việc với nhiều nhóm Scrum

Mô hình làm việc với nhiều nhóm Scrum
24 Tháng Ba, 2021 Kiến thức Scrum

Scrum là một framework đơn giản để phát triển sản phẩm bằng cách tiếp cận theo kinh nghiệm, trong đó các nhóm cung cấp giá trị theo từng bước nhỏ, kiểm tra kết quả và điều chỉnh cách tiếp cận của họ khi cần dựa trên phản hồi. Nó bao gồm một tập hợp nhỏ các sự kiện, trách nhiệm giải trình và hiện vật, được ràng buộc với nhau bởi các thông lệ và được sống động bởi các giá trị là chìa khóa để làm cho nó hoạt động.

Nexus được xây dựng dựa trên nền tảng của Scrum và sẽ quen thuộc với những người đã sử dụng Scrum. Nexus mở rộng khung Scrum khi thực sự cần thiết để cho phép nhiều nhóm làm việc từ một Product Backlog duy nhất.

Nexus là một nhóm gồm khoảng ba đến chín Nhóm Scrum làm việc cùng nhau để cung cấp một sản phẩm duy nhất. Nexus tìm cách duy trì và nâng cao kinh nghiệm của Scrum, đồng thời cho phép một tập hợp các nhóm Scrum mang lại nhiều giá trị hơn những gì một nhóm có thể đạt được. Các nhóm này giảm bớt sự phức tạp được tạo ra bởi sự phụ thuộc giữa các nhóm mà họ gặp phải khi họ cộng tác để cung cấp một sản phẩm tích hợp giá trị, hữu ích.

Share: