fbpx

Luyện thi

Sản phẩm ScrumPass Exam Tool

Hệ thống hỗ trợ học tập và luyên thi các chứng chỉ Agile/Scrum/Project Manager của ScrumPass
Link: https://exam.scrumpass.com/

  • PSM I
  • PSM II
  • PSPO I
  • PSPO II
  • PMI-ACP

Sản phẩm ScrumPass Exam Simulator

  • PSM
  • PSPO

Thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập tại đây

--> Chọn giải pháp tốt nhất