fbpx

Home Page

50 %
Tỷ lệ học viên thi và nhận được chứng chỉ
50 %
Mức độ hài lòng của học viên về khóa học của ScrumPass

Nội dung khóa học được điều chỉnh dựa trên khả năng học viên

Kết nối cộng đồng, lan tỏa giá trị Scrum và tạo ra cơ hội nghề nghiệp

Cam kết đầu ra, hoàn trả học phí nếu học viên không đạt mục tiêu

Tư vấn chuyên nghiệp, giải pháp hiệu quả